Panáček (tidy man), nebo Stop, bin it! jsou symboly nabádající spotřebitele k nakládání s obalovými odpady ekologicky, tj. neodhazovat je mimo nádoby určené k tomuto účelu. ba co více, technická norma ČSN 77 0053 „Obaly – Odpady z obalů – Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem“  uvádí, že Uvedení pokynů o způsobu nakládání s použitým odpadem je dobrovolné na spotřebitelských obalech, které po použití spadají do kategorie „komunální odpad“, který nezahrnuje „nebezpečné složky“.

 Nicovatý zákon

Obalový zákon v § 10 ukládá osobám uvádějícím obaly na trh nebo do oběhu spotřebiteli, člověče rozuměj: výrobce nebo prodejce (maloobchod, retail) prodávající balené zboží spotřebiteli, povinnost informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru. Jak, to už neříká. Bohužel či naštěstí. Tedy není právní návod, jak se této povinnosti zhostit, ani jak ji kontrolovat.

 Z nouze cnost

Vraťme se k výše citované technické normě. V předmluvě je řečeno: V této normě je stanovena nezávaznost označ ování obalů z hlediska nakládání s použitým obalem.

Na spotřebitelských obalech (řečí zákona se jedná o prodejní obaly vyjma průmyslových) může být pro zdůraznění povinnosti uveden pokyn, že tento obal má být odložen v souladu s předpisy pro nakládání s komunálním odpadem a místním systémem pro oddělené shromažďování, třídění a předávání odpadu k využití. Například:
–      ODLOŽTE NA MÍSTO URČENÉ OBCÍ K UKLÁDÁNÍ ODPADU

Tento pokyn může být nahrazen grafickou značkou, znázorňující postavu odhazující odpad do sběrné nádoby

Přimhouřené oko

V technické normě není zmínka o „zpětném odběru“, a tato norma v příslušném odstavci pokrývá zpětný odběr pouze částečně – řeší pouze obalový odpad. Zpětný odběr, jak je definován v zákoně, pokrývá i odebírání použitých obalů za účelem opakovaného použití.

Přesto lze zřejmě umístění tohoto symbolu na obalu (panáčka) považovat za splnění povinnosti informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru (zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, §10, odst 2.

 Volný pohyb v rámci vnitřního trhu EU

Nechtěl bych být v kůži inspektora kontrolujícího tuto informační povinnost u zboží dodaného z jiné země EU. Varováním budiž Rozhodnutí Evropského soudního dvoru v případě Cassis de Dijon (120/78).