V soutěži Obal roku je každý přihlášený obal pečlivě hodnocen a posuzován na základě několika klíčových kritérií, která představují širokou škálu aspektů obalového designu, inovace a udržitelnosti. Tato kritéria jsou důležitá pro posouzení kvality a přínosu obalu, jak esteticky, tak i z hlediska praktického a environmentálního.

 

 1. Míra inovace
  Toto kritérium hodnotí  originalitu a kreativitu v designu obalu, včetně inovativního použití materiálů a technologií. Hodnotí se jedinečnost nápadu a schopnost odlišit se od konkurence na trhu. Do míry inovace může přihlašovatel zahrnout nejenom inovativní designové prvky, ale v případě zdůvodnění toto kritérium může zahrnovat i inovaci z hlediska úspor materiálu, energií apod. 

 2. Funkčnost
  Hodnotí se praktičnost obalu, jeho snadná manipulace a použitelnost pro uživatele. Důležité jsou ergonomie, bezpečnost a uživatelský komfort při manipulaci s obalem. Přihlíží se také na správné uvedení povinných informací na obale i na akcent marketingových funkcí. Hodnotí se, zda obal naplňuje funkci, pro kterou byl vytvořen: ochranná, manipulační a transportní, informační, marketingová. V této kategorii se hodnotí i shoda s předpisy, pokud obaly podléhají jakékoli legislativě (např. styk s potravinami, Zákon o obalech atd.)

 3. Technické zpracování
  Kritérium zahrnuje kvalitu materiálu, konstrukce obalu a jeho funkčnost. Kritérium  zahrnuje i zhodnocení výrobního provedení v souladu s dosažitelnými technologiemi. Hodnotí se stabilita, odolnost a životnost obalu, stejně jako přesnost a kvalita provedení. V případě akcentu na materiál je potřeba vycházet z jeho vlastností, které přihlašovatel dokládá technickým listem, zkouškami z certifikovaných laboratoří apod.  Technické provedení a funkčnost exponátu by měly odpovídat prezentovanému popisu a specifikaci. 

 4. Design a konstrukční podoba
  Toto kritérium hodnotí  grafickou a/nebo konstrukční podobu obalu, jeho vizuální a estetickou hodnotu v návaznosti na cílovou skupinu, pro kterou je určen a s ohledem na funkci obalu (viz kritérium Funkčnost) a typ obalu (prodejní, skupinový, přepravní). Důležitá je schopnost obalu odrážet identitu značky a přitažlivost pro zákazníky.

 5. Hodnotí se vlastnosti obalu, které ovlivňují dodavatelský řetězec, resp. logistické procesy a toky. Hodnocení zohledňuje přínosy z pohledu příjemce obalového řešení, obalu nebo inovace. Z pohledu obalů jsou zásadní tyto oblasti logistiky - skladování, přeprava a manipulace. Vlastnosti a specifikace obalu: rozměry, tvar, pevnost obal.
  Odolnost obalu vůči poškození klimatickými a mechanickými vlivy.
  Rozměrová kompatibilita s dopravními prostředky, skladovacími systémy a dalšími logistickými standardy.
  Způsobilost pro přepravu, manipulaci a skladování: značení, způsoby manipulace, stohovatelnost, shoda s předpisy, které regulují mezinárodní přepravu (např. nebezpečné zboží). V případě argumentace zkoušek (např. pádové, vibrační atd.), přihlašovatel dokládá certifikáty, technickými listy apod. 

 6. Udržitelnost a společenská odpovědnost
  Udržitelnost je hodnocena z hlediska ekodesignu obalu, tj. snaha o prevenci (snižování zdrojů materiálu, spotřeby energie a vody) a recyklovatelnost obalu (včetně tříditelnosti spotřebitelem i na dotřiďovacích linkách). Společenská odpovědnost je hodnocena u obalů s charitativním přesahem.
  Zdravý selský rozum: při snaze o co největší udržitelnost obalu nesmíme zapomínat na jeho základní funkce: ochranu výrobku, snadnou manipulaci – komfort při používání obalu, přepravu, prodej – marketingový nástroj. A v neposlední řadě na jeho technickou proveditelnost i na množství informací, které na něm musí být uvedeny. Na druhé pomyslné misce vah je minimalizace dopadu obalu na životní prostředí.

Každé z těchto kritérií hraje významnou roli při hodnocení přihlášených obalů do soutěže OBAL ROKU. Náročnost hodnocení je v různé váze těchto kritérií v hodnocených kategorií. Účastníci by měli při navrhování svých obalů zohlednit všechny aspekty, aby dosáhli co nejkomplexnějšího hodnocení. Cílem je, aby obaly, které získají status „OBAL ROKU“ byly unikátní v česko-slovenském regionu a obstály i na mezinárodním poli a měly šanci získat světové hodnocení „WorldStar Packaging Awards.“