Registrace do 30. ročníku obalové soutěže OBAL ROKU je v plném proudu. Již přihlášené exponáty jsou z rozličných kategorií a ukazují, že laťka bude letos hodně vysoko. Na základě diskuzí s přihlašovateli je závěrka soutěže prodloužena až do 5.srpna. Představíme nové speciální ocenění a dle přihlášek i novou kategorii. 

 

Kritéria hodnocení

1. Míra inovace
Toto kritérium hodnotí  originalitu a kreativitu v designu obalu, včetně inovativního použití materiálů a technologií. Hodnotí se jedinečnost nápadu a schopnost odlišit se od konkurence na trhu. Do míry inovace může přihlašovatel zahrnout nejenom inovativní designové prvky, ale v případě zdůvodnění toto kritérium může zahrnovat i inovaci z hlediska úspor materiálu, energií apod. 


2. Funkčnost
Hodnotí se praktičnost obalu, jeho snadná manipulace a použitelnost pro uživatele. Důležité jsou ergonomie, bezpečnost a uživatelský komfort při manipulaci s obalem. Přihlíží se také na správné uvedení povinných informací na obale i na akcent marketingových funkcí. Hodnotí se, zda obal naplňuje funkci, pro kterou byl vytvořen: ochranná, manipulační a transportní, informační, marketingová. V této kategorii se hodnotí i shoda s předpisy, pokud obaly podléhají jakékoli legislativě (např. styk s potravinami, Zákon o obalech atd.)


3. Technické zpracování
Kritérium zahrnuje kvalitu materiálu, konstrukce obalu a jeho funkčnost. Kritérium  zahrnuje i zhodnocení výrobního provedení v souladu s dosažitelnými technologiemi. Hodnotí se stabilita, odolnost a životnost obalu, stejně jako přesnost a kvalita provedení. V případě akcentu na materiál je potřeba vycházet z jeho vlastností, které přihlašovatel dokládá technickým listem, zkouškami z certifikovaných laboratoří apod.  Technické provedení a funkčnost exponátu by měly odpovídat prezentovanému popisu a specifikaci. 


4. Design a konstrukční podoba
Toto kritérium hodnotí  grafickou a/nebo konstrukční podobu obalu, jeho vizuální a estetickou hodnotu v návaznosti na cílovou skupinu, pro kterou je určen a s ohledem na funkci obalu (viz kritérium Funkčnost) a typ obalu (prodejní, skupinový, přepravní). Důležitá je schopnost obalu odrážet identitu značky a přitažlivost pro zákazníky.


5. Dodavatelský řetězec

Hodnotí se vlastnosti obalu, které ovlivňují dodavatelský řetězec, resp. logistické procesy a toky. Hodnocení zohledňuje přínosy z pohledu příjemce obalového řešení, obalu nebo inovace. Z pohledu obalů jsou zásadní tyto oblasti logistiky - skladování, přeprava a manipulace. Vlastnosti a specifikace obalu: rozměry, tvar, pevnost obal.
Odolnost obalu vůči poškození klimatickými a mechanickými vlivy.
Rozměrová kompatibilita s dopravními prostředky, skladovacími systémy a dalšími logistickými standardy.
Způsobilost pro přepravu, manipulaci a skladování: značení, způsoby manipulace, stohovatelnost, shoda s předpisy, které regulují mezinárodní přepravu (např. nebezpečné zboží). V případě argumentace zkoušek (např. pádové, vibrační atd.), přihlašovatel dokládá certifikáty, technickými listy apod. 


6. Udržitelnost a společenská odpovědnost
Udržitelnost je hodnocena z hlediska ekodesignu obalu, tj. snaha o prevenci (snižování zdrojů materiálu, spotřeby energie a vody) a recyklovatelnost obalu (včetně tříditelnosti spotřebitelem i na dotřiďovacích linkách). Společenská odpovědnost je hodnocena u obalů s charitativním přesahem.
Zdravý selský rozum: při snaze o co největší udržitelnost obalu nesmíme zapomínat na jeho základní funkce: ochranu výrobku, snadnou manipulaci – komfort při používání obalu, přepravu, prodej – marketingový nástroj. A v neposlední řadě na jeho technickou proveditelnost i na množství informací, které na něm musí být uvedeny. Na druhé pomyslné misce vah je minimalizace dopadu obalu na životní prostředí.

 
Iva Werbynská, ředitelka Obalového institutu SYBA, uvedla: „V současné době, kdy se mění nařízení a to nejenom ta z Evropské komise, věřím, že je ten správný čas ukázat, že se naše dovednosti, technologie, materiály a um celkově, posouvají stále kupředu. Navázat na tradičně dobré jméno českého průmyslu, rychle se adaptovat na zhoršující se environmentální situaci a prosadit se – k tomu všemu dává příležitost tradiční obalová soutěž OBAL ROKU. Právě ta dává příležitost k získání ocenění a jeho následné využití pro komunikaci nového produktu široké veřejnosti. Vždyť správný obal zvyšuje hodnotu produktu. Progres v neotřelých řešeních a přínos v oblasti inovativních obalových trendů posouvá Česko a Slovensko mezi absolutní světovou špičku.“

 

Prezentovat obaly před porotou bude možné třemi způsoby. První možností je, že obal představí přihlašovatel osobně před porotou. Druhou možností je, že využije představení prostřednictvím organizátora. Třetí, nejnovější možností představení obalu, je představení prostřednictvím Zoom videokonference.

 

Registrace do soutěže i letos probíhá online a to prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu www.obalroku.cz.  

 

Hodnocení v srpnu

Odborné poroty se k hodnocení přihlášených exponátů sejdou ve dnech 23. až 25. srpna. Po posledním dni komise proběhne již tradiční večírek s vyhlášením oceněných.

 

OBAL ROKU

OBAL ROKU je jediná certifikovaná obalová soutěž určená pro české i zahraniční firmy, které se podílí na zajímavém obalovém řešení. Cílem soutěže je vyzdvihnout a následně propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na  trhu objevují. Celá soutěž vyvrcholí slavnostním předání ocenění na Galavečeru OBALu ROKU.

Úspěch v soutěži OBAL ROKU dává možnost nominace a je bránou do světové soutěže WorldStar Award. Zde se utkají ty nejlepší obaly na světě mezi sebou.

 

Poděkování partnerům soutěže

Poděkování patří partnerům letošního ročníku OBALU ROKU, bez jejichž podpory by se soutěž nemohla uskutečnit. Generálním partnerem a zároveň partnerem třídění je společnost EKO-KOM, stříbrnými partnery jsou společnosti EMBAX-PRINT, FACHPACK, THIMM PACK’N‘DISPLAY, SMURFIT KAPPA. Bronzovým partnerem soutěže je DS SMITH PACKAGING. Partnerem je veletrh BRAU-BEVIALE, Český svaz pivovarů a sladoven, společnost GS1 Czech Republic a společnost IPSOS. 

 

Záštitu nad akcí převzal Svaz obchodu a cestovního ruchu, Hospodářská komora České republiky, Zväz obchodu SR, Vel'vyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe, Potravinářská komora České republiky, České sdružení pro značkové výrobky a Slovenské združenie pre značkové výrobky a další.