Písemné prohlášení je dokumentem vztahující se k obalu, současně je dokumentem propojujícím výrobce potraviny a výrobce obalu. Je povinností výrobce obalu určeného pro potraviny prohlášení vydat a na straně druhé je povinností výrobce potraviny užít pouze takový obal, ke kterému má příslušné prohlášení. Tečka, dalo by se říci. EU kontrola inspekčních orgánů v ČR i SR ukázala, že se jedná o bolavé místo a tak lze důvodně očekávat zvýšenou aktivitu 

hygieniků právě na tomto poli.

Jitka Sosnovcová, šéfka Národní referenční laboratoře pro materiály určené pro styk s potravinami, opřena o své zkušenosti provede úskalími formy i obsahu prohlášení pro obaly z různých materiálů od plastů, sklo, kovy, papír ale i stále častěji se objevující zejména jednorázové obaly z bambusu či jiných dřevin.

 

PŘIJĎTE SI PRO ODPOVĚDI

PackSummit 2018

● Jak si poradit, když odběratel vyžaduje migrační testy na papírové obaly?

● Je nutné na prohlášení vedle dodavatele obalu uvádět i jeho výrobce?

● Jak správně použít označení piktogramem „sklenička s vidličkou“?

● Na základě jakých informací vystavit prohlášení k dřevěným miskám?

● Lze v krabici na pizzu použít recyklovaný papír?

● Týká se nás screening na minerální oleje?

 

● Co lze pokládat za funkční bariéru?

● Nepřímý styk s potravinami?

 

SPEAKER

PackSummit 2018

Ing. Jitka  Sosnovcová vystudovala obor technické fyzikální a analytické chemie VŠCHT. Od roku 2009 do roku 2018 byla ředitelkou SZÚ. Je evropsky uznávanou odbornicí na problematiku plastů a předmětů přicházejících do styku s potravinami a členkou řady evropských expertních týmů. Je vedoucí kontaktního místa Ministerstva zdravotnictví a odboru ochrany veřejného zdraví pro systém rychlého varování při výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků RAPEX a vedoucí 2. rezortního kontaktního místa o pro systém rychlého varování při výskytu nebezpečných potravinářských výrobků – RASFF. Je předsedkyní Poradního sboru hlavního hygienika ČR pro předměty běžného užívání. Je autorem řady publikací v odborných časopisech a monografiích, ve sbornících konferencí a seminářů, populárních článků zejména ve spotřebitelských časopisech určených pro širokou veřejnost.