Vzhledem k současnému celosvětovému trendu, který směřuje ke zvýšené ochraně zdraví a životního prostředí a zejména ke zvýšené udržitelnosti a bezpečnosti potravin, a tím k maximální ochraně spotřebitele, je nejdůležitějším požadavkem kladeným na výrobky přicházející do styku s potravinami a pokrmy požadavek na jejich zdravotní nezávadnost.

Při hodnocení zdravotní nezávadnosti materiálů a výrobků určených pro styk s potravinami se dnes soustřeďuje pozornost především na nebezpečí kontaminace potravin chemickými látkami obsaženými v materiálu, z něhož je předmět nebo potravinářský obal vyroben. Není žádným tajemstvím, že výběrem vhodných vstupních surovin a přísad pro výrobu potravinářských obalů a výběrem vhodné technologie jejich výroby lze omezit riziko přechodu škodlivých látek z materiálů do potravin na minimum. Je však nutné diferencovat aplikace jednotlivých výrobků podle jejich typu, složení a vlastností balené potraviny a podmínek styku potraviny s výrobkem, to je teploty, doby kontaktu, poměr objemu potraviny a kontaktní plochy použitého výrobku.
Přitom se zkoumají vztahy mezi složením výrobku určeného pro styk s potravinami a uvolňováním různých látek vyluhováním/migrací a nebo případně těkáním. Sledují se nejen původně použité suroviny ale i sloučeniny, které mohou vznikat jako reakční produkty při výrobě. Získané poznatky o množství látek uvolňovaných v závislosti na podmínkách použití daného výrobku slouží spolu s výsledky toxikologických studií k hodnocení jednotlivých případů, které jsou rozhodující při posuzování přípustnosti surovin a přísad a po zobecnění i ke stanovení legislativních opatření.

A právě aktualitami a novelizacemi evropských předpisů, které výrobky pro styk s potravinami musí splňovat, aktuální požadavky na jejich testování, včetně rizik vyplývajících pro výrobce ve snaze naplnit současný trend v rámci přechodu na oběhové hospodářství specifikované ve Strategii EU „Green Deal“ a na ní navazujících evropských akčních plánů bude předmětem semináře konaného dne 18.ledna 2022.

Jeho náplní bude seznámení účastníků s požadavky na vstupní suroviny, pravidla pro testování výrobků, požadavky na dokumentaci, která musí být předložena kontrolním orgánům i doporučení pro vydávání povinných prohlášení o shodě.

 

Registrujte se na https://obalovaakademie.cz/konference-seminare.   

18.1. exkluzivně pro obaláře a 25.1. speciálně pro potravináře.

 

Do 11.1. platí podmínky early birds. :)