V rámci projektu Terminologické čtvrtky pořádané OBALOVÝM INSTITUTEM SYBA se diskuse v poslední lednový čtvrtek točila kolem obalů na bázi papíru. Základní názvoslovnou pomůckou pro zúčastněné je sada mezinárodních norem ČSN ISO 4046-1 až 5, Papír.lepenka, vlákniny a souvisící názvosloví – Slovník, která se skládá z částí: Část 1: Abecední rejstřík; Část 2: Názvosloví výroby vláknin; Část 3: Názvosloví výroby papíru; Část 4: Druhy papíru a lepenky a zpracovaných výrobků; Část 5: Vlastnosti vláknin, papíru a lepenky.

Papír v  terminologické dvojroli

Prizmatem výše uvedeného předpisu je na pojem papír nahlíženo jako na termín, který se může použít k popisu jak papíru, tak lepenky. Primární rozlišení mezi papírem a lepenkou je především provedeno na základě tloušťky a plošné hmotnosti, ačkoli v některých případech je rozlišení založeno na charakteristice a/nebo konečného použití. Např. některé materiály nižší plošné hmotnosti, jako některé druhy skládačkové lepenky a zvlněné surové materiály se obecně pokládají za "lepenku", zatímco jiné materiály vyšší plošné hmotnosti, např. některé druhy sacího papíru, surového napouštěcího papíru a kreslicího papíru se obecně pokládají za "papír".

tubuskyPapír může být i z plastu

Co se týče samotného papíru, je užitečné si připomenout, jak jej výše zmíněné technické normy definují: Papír je tedy všeobecný termín pro oblast materiálů ve formě soudržného archu nebo pásu, vyrobených ukládáním

 • rostlinných,
 • minerálních,
 • živočišných nebo
 • syntetických

vláken nebo jejich směsí z kapalné suspenze na vhodné tvářecí zařízení, s přídavkem nebo bez přídavku jiných látek; výjimku tvoří archy nebo mokré archy vlákniny jak se obecně chápou pro výrobu papíru nebo rozpouštěcí procesy a s výjimkou netkaných výrobků.

Struktura papírových obalů

Obaly z papíru lze rozdělit na:

 • papírové flexibilní: balicí papír (wrapping paper), sáčky (bags, pouches), pytle (bags, sacks), kornouty (obálky (envelopes), odnosné tašky (carrier bags);
 • obaly z hladké lepenky:

                        - obaly z tuhé lepenky (solid boxes);

                        - obaly ze skládačkové lepenky (folding cartons, folding boxes);

 • obaly z vlnité lepenky (corrugated packaging);
 • vinuté trubice (spiral and parallel wound tubes and cores), bubny (drums), dutinky,tubusy (drawtubes), tubusky (combi cans);
 • nápojové kartony (beverage cartons);
 • tvarované papírové obaly (formed paper);
 • potahovaná kartonáž (coated cardboard);
 • nasávaná kartonáž (fibre moulded).

Karton v ofsajdu

Jak ukazuje náplň v úvodu zmíněných papírenských ISO norem, kategorizace papír, karton, lepenka založená na plošné hmotnosti je historií, lepenka terminologicky překryla i dříve používanou kategorii karton. Samotný pojem si ovšem žije svým vlastním životem a došel velké obliby v slangovém označení krabic z vlnité lepenky a to zejména osobami mimo papírenský sektor.

Výzva

Účastníci projektu „Terminologické čtvrtky“ jsou si vědomi, že výčet zdaleka nemusí být kompletní, či struktura jediná možná. Budou čtenářům vděčni, pokud se do debaty zapojí také.