Nařízení REACH je zkratka pro Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, tedy Systém registrace, hodnocení, povolení a omezení chemických látek. REACH je nařízení Evropské unie, které má za cíl chránit zdraví lidí a životní prostředí před škodlivými vlivy chemických látek. REACH se vztahuje na všechny chemické látky, které se vyrábějí nebo dovážejí do Evropské unie v množství větším než 1 tunu ročně.

 

Seminář o nařízení REACH bude obsahovat následující témata:

  • Základní principy REACH: Seminář vysvětlí základní principy REACH a jeho cíle
  • Registrace chemických látek: Seminář vysvětlí, jak probíhá registrace chemických látek podle nařízení REACH, včetně požadavků na dokumentaci a testování.
  • Hodnocení chemických látek: Seminářvysvětlí proces hodnocení chemických látek a posouzení rizik, které mohou představovat pro zdraví a životní prostředí.
  • Povolení a omezení: Seminář vysvětlí, jaké jsou postupy pro povolení nebezpečných látek a jaká jsou omezení pro používání nebezpečných látek.
  • Povinnosti podniků: Seminářvysvětlí povinnosti podniků v rámci nařízení REACH, včetně povinnosti předkládat zprávy a informace o chemických látkách.
  • Možnosti pro podniky: Seminář vysvětlí, jaké jsou možnosti pro podniky v rámci nařízení REACH, včetně spolupráce s ostatními podniky a odborníky.

 

Seminář je navržen tak, aby poskytl praktické informace a řešil konkrétní problémy, se kterými se podniky při implementaci tohoto nařízení setkávají. Seminář je cílený a interaktivní, s možností diskuse a dotazů od účastníků.

 

seminář o nařízení REACH se koná již 3.5. 

https://obalovaakademie.cz/konference-seminare/229