Úhrada nákladů na úklid odpadu z obalů
V novele zákona o obalech je v § 10a definována povinnost pro osoby uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly. Jedná se o povinnost hradit na základě písemné smlouvy obcím náklady vynaložené na úklid odpadu z těchto jednorázových plastových obalů, kterého se osoby zbavují mimo místa určená k jeho odkládání, a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu.

Tato povinnost nabyla účinnosti 1. 1. 2023.

 

V současné době jsou známy pouze základní povinnosti stanovené ve směrnici SUP a v zákoně o obalech. Finální struktura nového Výkazu by však měla vycházet z Vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o obalech (o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence), která dosud nevyšla ve Sbírce zákonů. Základní rozsah kategorií obalů je stanoven v Pokynech Komise EU. Nad bližším upřesněním stále ještě probíhají diskuse Ministerstva životního prostředí a Potravinářské komory s cílem upřesnit hranice kategorií obalů, u kterých se budou hradit náklady na úklid odpadu z obalů.

 

Z výše uvedených důvodů, prosím, považujte nový Výkaz za závazný pro 1. čtvrtletí 2023, v případě nových informací bude nutné Výkaz pro další období aktualizovat.

Uvědomujeme si, že další změny Výkazu Vám komplikují evidenci obalů, avšak není v naší moci uspíšit jednání MŽP s Potravinářskou komorou, ani legislativní proces.

 

 

 

Seminář týkající se litteringu vč. vyplňování výkazu proběhne už 19.4. a stále je možnost se přihlásit: 

https://obalovaakademie.cz/konference-seminare/1629