Spoločnosť CHEMOSVIT FOLIE sa stala víťazom súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2013. Súťaž Národná cena SR za kvalitu je hlavnou aktivitou štátnej politiky kvality, ktorú predstavuje Národný program kvality SR. Súťaž každoročne vyhlasuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, koordinátor štátnej politiky kvality SR.

Súťaž  sa koná od roku 2000 a jednotlivé fázy trvajú spolu 12 mesiacov. Súťaž je založená na samohodnotení podľa modelu výnimočnosti EFQM (The EFQM Excellence Model), ktorý bol navrhnutý Európskou nadáciou pre manažérstvo kvality (European Foundation for Quality Management). Tento model je základnou metodikou používanou v Európskej cene za kvalitu a v roku 2000 sa stal podkladom Národnej ceny SR za kvalitu.

Najprestížnejšia cena kvality pre organizácie na Slovensku je vyhlasovaná každoročne v novembri počas Európskeho týždňa kvality a končí sa slávnostným vyhlásením výsledkov v novembri nasledujúceho roka. Účastníci súťaže sa riadia štatútom ako hlavným programovým dokumentom a pravidlami súťaže, ktoré stanovujú základné princípy a priebeh súťaže. V zmysle týchto propozícií tím zamestnancov spoločnosti CHEMOSVIT FOLIE vykonal samohodnotenie vlastnej organizácie a vypracoval samohodnotiacu správu, ktorá postúpila do finále súťaže.

Hodnotenie na mieste

Vo finále tím veľmi prísnych posudzovateľov z Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v auguste realizoval priamo v našej spoločnosti posúdenie na mieste a overil všetky údaje potrebné pre stanovenie finálneho hodnotenia.

Slávnostné odovzdanie ceny

Slávnostný akt odovzdania Národnej Ceny SR za kvalitu 2013 sa konal 11. novembra 2013 v historickej budove Národnej Rady SR v Bratislave, kde prevzala cenu po prvýkrát spoločnosť CHEMOSVIT FOLIE, a.s.