Hlavním účelem existence ochranné známky je odlišení služeb stejného druhu poskytované různými poskytovateli služeb. Podle ochranné známky se spotřebitel může snadněji orientovat při výběru, a identifikace konkrétní služby, případně o kvalitě, kterou si spotřebitel s touto službou, pocházejícím od konkrétního poskytovatele spojuje.

Ochranná známka

Na rozdíl od pouhé značky jde o chráněné označení, které bylo po posouzení zápisné způsobilosti zapsáno do rejstříku ochranných známek, vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví. Zapsaná ochranná známka brání jiným subjektům, aby uváděly na trh výrobky nebo služby pod stejným nebo zaměnitelným označením, chrání tyto výrobky před zneužitím nebo zlehčováním, a usnadňuje spotřebitelům orientaci mezi podobnými produkty.

Číslo zápisu: 352061

Z hlediska působení na spotřebitele je nejdůležitějším efektem ochranné známky identifikace určité očekávané kvality s konkrétní službou. Ochranná známka tím nejsilnějším prostředkem, protože v případě porušování práv ke známce třetí osobou má vlastník známky podstatně zjednodušenou důkazní situaci. 

Ochrannou známkou proti padělkům

Lze konstatovat, že v dnešní době vysoké konkurence a přetlaku výrobců a poskytovatelů služeb téměř ve všech odvětvích lidské činnosti znamená zaregistrovaná a známá ochranná známka zásadní výhodu. Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo na její užívání. Platnost ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky ochranné známky. Platnost lze prodlužovat vždy o dalších 10 let na základě žádosti o obnovu ochranné známky podané v zákonné lhůtě.