značkyNárodní konvent o EU uspořádal kulatý stůl na téma oběhové hospodářství. Diskusní platforma Národní konvent o Evropské unii pokračuje v pořádání kulatých stolů, na základě kterých vzniknou doporučení pro vládu. V pátek 25. září 2015 se v Lichtenštejnském paláci uskutečnila debata k tématu oběhového hospodářství (circural ecomnomy). Už tradičně se jí zúčastnili zástupci státní správy, politické reprezentace, institucí EU, byznysu, sociálních partnerů, akademické obce nebo neziskového sektoru.

„Jedná se o jedno z předních unijních témat, což potvrzuje i plán Evropské komise předložit do konce roku 2015 novou strategii k podpoře oběhového hospodářství. Současně chce toto téma akcentovat nizozemská vláda během svého předsednictví v prvním pololetí roku 2016. Pro dobrou obhajobu českých zájmů chceme téma aktivně konzultovat se zkušenými evropskými partnery, proto jsme si na kulatý stůl přizvali také zástupce Dánska a Velké Británie,“ řekl státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.

Kampaň ve stylu čínské Kulturní revoluce

Zástupci průmyslu nesdíleli nadšení tuzemských i zahraniční zástupců státní zprávy a nevládních zelených iniciativ o kampani vznešeně zvané Oběhové hospodářství, že spasí Evropu. Čest budiž vyslovena paní ředitelce Kulhánkové, zastupující Ministerstvo průmyslu a obchodu, která vnášela racionální požadavky na standardizaci a jednotný přístup ve všech zemích Unie.

Průmysl poukázal na to, že statistiky o odpadu jsou v každém členském státu jiné a čísla tak naprosto nesrovnatelné. Krásně to předvedl ve své prezentaci Soren Freil z dánského ministerstva životního prostředí a ochrany potravin, který do odpadů započítával i kejdu. V plné nahotě se ukázalo, že zelení úředníci neberou v potaz požadavky ostatních sektorů, zejména nemají znalosti stran požadavků na kvalitu potravin.

Recyklace pro recyklaci

Soren Freil prezentoval, jak je spalování neškodné a současně proti němu brojil, neboť brání zvyšování recyklace.

Design, ekodesign

Slovo "design" je nesprávně překládáno a používáno: zde je to spíše ve významu konstrukce, jak jej v češtině chápeme. Angličtina používá slovo "design" ve významu jak designu, tj. tvaru vzhledu, tak i konstrukce výrobku. Bohužel zejména v poslední době dochází velmi často k podobnému nepřesnému a zřejmě zavádějícímu matení pojmu. 

Návrh na označení recyklovatelnosti výrobků a obalů v Evropě

Podnět k větší jednoznačnosti a zjednodušení stávajících nebo očekávaných povinností výrobců s akcentem na oběhové hospodářství, zejména zvýšení recyklace připravil OBALOVÝ INSTITUT SYBA. Vlado Volek požádal přítomné zástupce Česka, Dánska a Velké Británie, aby jako iniciativu podporující volný trh, dali podnět k vyřešení jednotného unijního přístupu ke značení recyklovatelnosti.

Současný stav

Existuje řada právních a technických norem, které nějakým způsobem zasahují do označení materiálu s cílem usnadnit třídění a recyklaci.

Jednou z cest je identifikace použitého materiálu, např. Rozhodnutí Komise 97/129/ES (kterým se zavádí identifikační systém pro obalové materiály), ČSN EN ISO 1043-1 (Plasty - Značky a zkratky), ČSN ISO 7000 Grafické značky pro použití na zařízeních (1135 Všeobecné označení možnosti rekuperace/recyklace; General symbol for recovery/recyclable).

S výjimkou Francie se jedná o dobrovolné značení. Nicméně Rozhodnutí Komise 97/129/ES je v rozporu s ČSN EN ISO 1043-1 ohledně polyetylénu.

Francie od 1.1.2015 zavádí povinnost označit vybrané výrobky a obaly recyklačním symbolem "triman" (ty, které mohou končit v odpadech domácností).

Návrh ke zvážení

Syba dává proto ke zvážení vyvolat iniciativu v duchu budování jednotného evropského trhu bez obchodních bariér:

Alternativa 1

Unifikace, právní ukotvení na úrovni EU jednoho symbolu (značky, piktogramu, označení) recyklovatelnosti.

Alternativa 2

Postavení na stejnou úroveň již tradičně zavedených značek, aniž by byla některá zákonem členské země preferována. Například, pokud výrobce v Česku na obalu potraviny určené na více trhů (Holandsko, Německo, Francie) uvede trojúhelník se šipkami, nemusí uvádět ještě speciální symbol „triman“ pro francouzský trh. Jde o duplicitu, zabírající místo pro dostatečnou velikost jiných (povinných) informací pro spotřebitele.

Ne výjimkám

Jakékoli výjimky