Nový slovenský odpadový superzákon byl podepsán prezidentem a tak formálně nic nebrání tomu, aby od 1. ledna 2016 postupovaly povinné osoby dle požadavků tohoto novelizovaného předpisu.

Odpadový superzákon zahrnuje i obaly

Nový slovenský odpadový zákon zavádí princip rozšířené odpovědnosti výrobců za následující komodity:

  • elektrozařízení §32;
  • baterie a akumulátory §42;
  • obaly §52;
  • pneumatiky 69;
  • vozidla §60;
  • neobalové výrobky §73.

Stávající obalový zákon byl do nového odpadového zákona také včleněn, tím samostatnému slovenskému zákonu zbývají necelé tři kvartály života.

Obal je, když

Zcestně se projevila kreativita tvůrce předpisu, který si definici obalu uvedenou ve směrnici 94/62/EC Packaging and Packaging Waste upravil dle sebe: „Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru,…“

Nápojový karton: obal i neobal

Nápojový karton, hojně používaný na balení mléka, džusů, je zřejmě obalem, ale současně i neobalovým výrobkem. Paragraf 73 věnovaný neobalovým výrobkům v odstavci 12 uvádí: „Za viacvrstvové kombinované materiály sa na účely tohto zákona považujú materiály tvorené minimálne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru.“ Je to duplicita povinností a chaos současně. Tragikomedii tohoto ustanovení potrhuje odstavec 3 téhož paragrafu: „Neobalový výrobok na účely tohto zákona je výrobok, ktorý nie je obalom, alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov...“ Že by příznak obalové  schizofrenie?

Povinné osoby: výrobci-nevýrobci

Tvůrce zákona bohužel nevyužil příležitost k zjednodušení a k větší míře jednoznačného pojetí výhradním užitím obecně zavedených pojmů typu „osoba, která uvádí obaly na trh; osoba, která uvádí obaly do oběhu“. Používá termín „výrobce obalů“ a jak se záhy ukazuje, nejenže to je výrobce baleného zboží, ale bravurně pod této pojem zasouvá i distributora, ale též osoby, které uvádějí na trh obaly, s výjimkou těch osob, které dodávají obaly výrobcům značkového zboží, dodavatelům značkového zboží včetně privátních značek, firmám balicím na zakázku nebo distributorům.

Uvedení na trh je když…

Je to okamžik, když obal nebo zboží v obalu poprvé přechází z etapy

  • výroby,
  • přeshraniční přepravy,
  • dovozu,

do etapy distribuce nebo použití. Uvidíme, jak se v praxi ustáli výklad takto pojatého termínu.

Nyní OO, nově OZV

Oprávněné organizace (OO) známé z obalového zákona budou od ledna nahrazeny novými subjekty: Organizace zodpovědnosti výrobců (OZV). V oblasti obalů vzdáleně připomínající Autorizovanou obalovou společnost (AOS), jak ji známe v českém prostředí. Zdůraznění slova vzdáleně je namístě. Na povinném podnikatelském subjektu zůstane ležet povinnost zajistit plnění procent recyklace a využití obalových odpadů.

Konec Recyklačního fondu

Zákon nabyde účinnosti 1. ledna 2016, přičemž rušení RF bude trvat do 31.12.2016, kdy nastane jeho úplný zánik. Nicméně na ony „neobalové výrobky“ vstanou noví bojovníci v uniformě OZV.

Ursus arctos – medvěd hnědý

Zákon pamatuje i na medvědy a zapovídá nakládat s odpadem včetně odpadu obalového tak, aby k němu měl medvěd přístup. Vzhledem k tomu, že tato povinnost padá i na dopravce, lze si představit přepravu balíků slisovaných petek v doprovodu ozbrojené eskorty. Je dobré, že dopravci mají dostatek času se na toto tažení proti medvědům připravit, účinnost medvědího paragrafu je až od července příštího roku.