Nové nařízení EU o odlesňování vyžaduje, aby společnosti obchodující s dřevem a dalšími komoditami (dobytkem, kakaem, kávou, palmou olejnou, kaučukem, sójou), jakož i s výrobky získanými z těchto komodit, prováděly rozsáhlou kontrolu dodavatelského řetězce s cílem zajistit, aby zboží nebylo výsledkem nedávného (po 31. prosinci 2020) odlesňování, degradace lesů nebo porušování místních environmentálních a sociálních zákonů. Společnosti by nyní měly zvážit dopad EUDR na hloubkovou kontrolu svého dodavatelského řetězce, aby se připravily na nové povinnosti, které začnou platit od 30. prosince 2024. Na toto téme chystáme záložku v členské sekci a seminář. 

 

Co je EUDR a proč je důležitá?
EUDR je zkratka pro nařízení o výrobcích bez odlesňování. Jeho hlavním cílem je podpořit spotřebu výrobků, které nemají žádnou spojitost s odlesňováním a znehodnocováním lesů. Tímto způsobem chce EU minimalizovat svůj dopad na globální odlesňování a snížit emise skleníkových plynů.

 

Dne 29. června 2023 vstoupilo v platnost nové nařízení Evropské unie, které má omezit dopad trhu EU na globální odlesňování a znehodnocování lesů (dále jen "nařízení EU o odlesňování" nebo "EUDR").

 

Zde je 10 klíčových věcí, které by  měly vědět:

1. Týká se široké škály výrobků.
Nařízení EUDR se vztahuje na sedm komodit (tj. skot, kakao, kávu, palmu olejnou, kaučuk, sóju a dřevo) a na mnoho odvozených produktů uvedených v příloze nařízení (např. masné výrobky, kůže, čokoláda, káva, palmové ořechy, deriváty palmového oleje, glycerol, výrobky z přírodního kaučuku, sójové boby, sójová mouka a olej, palivové dřevo, výrobky ze dřeva, celulóza a papír, tištěné knihy). Je důležité pečlivě zkontrolovat, na které výrobky se vztahuje, s odkazem na sazební zařazení výrobku podle kombinované nomenklatury.

EUDR se vztahuje na zboží vyrobené 29. června 2023 nebo později (s výjimkou dřeva a dřevařských výrobků, na které se vztahuje, pokud byly vyrobeny před tímto datem a uvedeny na trh EU od 31. prosince 2027). Nevztahuje se však na zboží vyrobené výhradně z materiálu, který již ukončil svůj životní cyklus a který by jinak byl vyřazen jako odpad.

 

2. Nedodržení EUDR brání přístupu do EU (a vývozu z EU).
Od 30. prosince 2024 (nebo od 30. června 2025 pro mikropodniky nebo malé podniky) bude zakázáno uvádět příslušné výrobky na trh EU nebo je z EU vyvážet, pokud nejsou:

- "bez odlesňování";
- vyrobeny v souladu s příslušnými právními předpisy země výroby a
- na které se vztahuje prohlášení o náležité péči, v němž je uvedeno, že riziko nesouladu není vyšší než zanedbatelné.


3. EUDR se rovněž vztahuje na legální odlesňování a znehodnocování lesů
"Bez odlesňování" znamená, že příslušné výrobky obsahují příslušné komodity, byly jimi krmeny nebo byly vyrobeny s použitím příslušných komodit, které byly vyprodukovány na půdě, která nebyla po 31. prosinci 2020 přeměněna z lesa na zemědělsky využívanou půdu, ať už v důsledku působení člověka, nebo nikoli. U výrobků, které obsahují dřevo nebo byly vyrobeny s použitím dřeva, to dále znamená, že byly vytěženy z lesů, aniž by došlo k jejich degradaci po 31. prosinci 2020. "Degradace lesů" znamená přeměnu primárních lesů nebo přirozeně se obnovujících lesů na lesní plantáže nebo na jiné zalesněné plochy.

Důležité je, že na rozdíl od předchozích právních předpisů EU týkajících se nezákonné těžby dřeva a souvisejícího obchodu (např. nařízení EU o dřevu) se EUDR zaměřuje na odlesňování, které je legální v souladu s právními předpisy země produkce. Nařízení cituje zprávu Iniciativy pro obchod a financování lesnické politiky, která odhaduje, že v letech 2013 až 2019 bylo přibližně 30 % odlesnění určeného pro komerční zemědělství v tropických zemích legální.

 

4. Oblast produkce musí být v souladu s místními sociálními a environmentálními zákony.
EUDR vyžaduje, aby produkty byly vyráběny v souladu s příslušnými právními předpisy země výroby týkajícími se právního statusu oblasti výroby, pokud jde o: práva na užívání půdy; ochranu životního prostředí; pravidla týkající se lesů, včetně hospodaření v lesích a zachování biologické rozmanitosti, pokud přímo souvisejí s těžbou dřeva; práva třetích stran; pracovní práva; lidská práva chráněná mezinárodním právem; zásadu svobodného, předchozího a informovaného souhlasu (FPIC), včetně té, která je stanovena v Deklaraci OSN o právech domorodého obyvatelstva; a daňové, protikorupční, obchodní a celní předpisy.

 

5. Dnešní výroba formuje zítřejší dodržování předpisů
Přestože hlavní povinnosti EUDR budou platit až od 30. prosince 2024, budou mít dopad na schopnost uvádět na trh relevantní produkty, které se dnes vyrábějí nebo které jsou krmeny relevantními produkty nebo jsou vyráběny za použití jiných relevantních komodit nebo relevantních produktů. Hospodářské subjekty musí zajistit, aby zboží vstupující na trh EU nepocházelo z půdy, která byla od 31. prosince 2020 odlesněna nebo na níž došlo k degradaci lesů. Pokud takové výrobky nejsou v souladu s EUDR, nemohou být od 30. prosince 2024 uváděny na trh EU - což znamená jejich první zpřístupnění na trhu EU.

 

6. Primární odpovědnost nese společnost, která výrobek uvádí na trh EU.
Od 30. prosince 2024 bude muset společnost, která uvádí příslušné výrobky na trh EU, nejprve nahrát prohlášení o náležité péči svému příslušnému vnitrostátnímu orgánu, a to prostřednictvím specializovaného informačního systému, který zřídí Evropská komise. Vydáním takového prohlášení přebírají společnosti odpovědnost za soulad výrobku s EUDR. Podobně se povinnost provádět hloubkovou kontrolu podle EUDR vztahuje na společnosti, které uvádějí příslušné výrobky na trh EU nebo takové výrobky z trhu EU vyvážejí. Společnosti mimo EU mohou být svými zákazníky stále častěji žádány o poskytnutí informací nezbytných pro splnění jejich povinností náležité péče podle EUDR.

 

7. Náležitá péče musí probíhat podle předepsané metody s transparentností a informovaností v celém dodavatelském řetězci.
EUDR stanoví, jak by měla být hloubková kontrola prováděna:

  • shromažďování podrobných informací, které prokazují, že výrobky jsou v souladu s EUDR;
  • provedení posouzení rizik ve vztahu ke každému výrobku s cílem zjistit riziko nesouladu s EUDR. To bude odrážet řadu faktorů včetně kategorie rizika země výroby ("vysoké riziko", "standardní riziko" nebo "nízké riziko", které stanoví Evropská komise); a
  • zmírnění rizik prováděním nezávislých průzkumů/auditů, shromažďováním dodatečné dokumentace nebo spoluprací s dodavateli (zejména malými a středními podniky) prostřednictvím budování kapacit a investic.

    Prohlášení o náležité péči budou přístupná orgánům, obchodníkům a v omezenější míře i široké veřejnosti. Společnosti, které uvádějí příslušný výrobek na trh, mají rovněž povinnost sdělit referenční čísla prohlášení o náležité péči směrem dolů v dodavatelském řetězci veškeré informace nezbytné k prokázání, že byla provedena náležitá péče a že nebylo zjištěno větší než zanedbatelné riziko.

 

8. Očekávejte pravidelné kontroly ze strany vnitrostátních orgánů
EUDR budou prosazovat příslušné orgány členských států. EUDR stanoví podrobná pravidla týkající se povinností příslušných vnitrostátních orgánů provádět kontroly (v zásadě bez varování) hospodářských subjektů a obchodníků usazených na jejich území, aby se ujistily, že dodržují EUDR. Pokud u příslušných výrobků existuje vysoké riziko nesouladu, může příslušný orgán požadovat okamžitá nápravná opatření (např. předběžná opatření, která zabrání vstupu těchto výrobků na trh). Pokud příslušné výrobky nejsou v souladu s předpisy, příslušný orgán bude od hospodářského subjektu/obchodníka požadovat, aby ve stanovené a přiměřené lhůtě přijal nápravná opatření (např. nápravu formálního nesouladu nebo zákaz prodeje výrobku v EU nebo jeho vývozu).

 

9. Očekávejte kontrolu ze strany soukromých subjektů
Nařízení EUDR umožňuje soukromým stranám předložit provozovatelům a příslušným orgánům odůvodněné obavy, pokud se domnívají, že jeden nebo více provozovatelů nebo obchodníků nedodržuje nařízení EUDR. Tyto strany musí mít rovněž právo využít správní nebo soudní řízení k přezkumu zákonnosti rozhodnutí, aktů nebo nečinnosti příslušných orgánů podle EUDR.

 

10. Možné pokuty až do výše 4 % obratu společnosti v EU, konfiskace nebo vyloučení z veřejného financování nebo zakázek.
Sankce za nedodržení budou stanoveny podle vnitrostátních právních předpisů. Ve vhodnou dobu je záměrem, aby porušení EUDR vedlo k trestním sankcím4 , ale podle samotné EUDR mohou sankce zahrnovat:

  • pokuty úměrné škodám na životním prostředí a hodnotě předmětů (při opakovaném porušení se bude postupně zvyšovat), přičemž maximální výše pokuty činí nejméně 4 % obratu EU za předchozí rok a může být zvýšena tak, aby převýšila potenciální hospodářský přínos;
  • konfiskace výrobků, na které se vztahuje, nebo konfiskace příjmů získaných z těchto předmětů;
  • dočasné vyloučení z procesů zadávání veřejných zakázek a veřejného financování a
  • v případě závažného nebo opakovaného porušení dočasný zákaz obchodování s těmito položkami v EU nebo zákaz používání zjednodušeného postupu hloubkové kontroly.