Stále se opakují otázky týkající se Nařízení Komise (EU) 2022/1616 ze dne 15. září 2022, které se týká materiálů a předmětů z recyklovaných plastů, které jsou určeny pro styk s potravinami. Toto nařízení je klíčovým krokem v regulaci bezpečnosti materiálů vyráběných z recyklovaných plastů, které přicházejí do kontaktu s potravinami, což je oblast, která nabývá na důležitosti vzhledem k rostoucímu zájmu o recyklaci a udržitelnost.

 

Hlavními body tohoto nařízení jsou:

- Stanovení bezpečnostních standardů: Nařízení uvádí specifické požadavky na bezpečnost a kvalitu recyklovaných plastových materiálů, které mohou přijít do styku s potravinami. Cílem je zajistit, že tyto materiály nebudou představovat riziko pro lidské zdraví.
Zrušení předchozího nařízení: Nařízení (EU) 2022/1616 zrušilo předchozí nařízení (ES) č. 282/2008. To znamená aktualizaci a nahrazení starších pravidel novými, která lépe odrážejí současné technologie a poznatky v oblasti recyklace plastů.
- Podpora udržitelnosti: Toto nařízení podporuje používání recyklovaných materiálů, což je klíčovým prvkem v širším úsilí o snižování odpadů a podporu oběhového hospodářství.
- Dodržování předpisů EU: Nařízení dále klade důraz na soulad s celkovými předpisy EU týkajícími se materiálů určených pro styk s potravinami, aby byla zajištěna konzistence a bezpečnost napříč různými zeměmi EU.
- Osvědčení o shodě: Výrobci materiálů z recyklovaných plastů musí prokázat, že jejich produkty splňují stanovené bezpečnostní normy, a získat osvědčení o shodě, které potvrzuje, že jejich výrobky jsou bezpečné pro použití v potravinářském průmyslu.

 

EU stanovila ambiciózní cíle v rámci "zelené dohody". Mimo jiné má být do roku 2030 dosaženo 50% snížení množství potravinového odpadu na obyvatele na úrovni maloobchodu a spotřebitelů. Pokud se odpadu nelze vyhnout, měla by být alespoň využita jeho ekonomická hodnota. Cílem Komise je rovněž, aby obaly byly do roku 2030 ekonomicky rentabilním způsobem znovu použitelné nebo recyklovatelné.

 

Materiály a předměty vyrobené částečně nebo zcela z recyklovaného plastu, které přicházejí do styku s potravinami, lze používat pouze tehdy, pokud prošly posouzením bezpečnosti ze strany EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) a byly schváleny Evropskou komisí. Evropské nařízení (ES) č. 282/2008 již dříve stanovilo pravidla pro povolování procesů recyklace těchto materiálů. Nařízení se však nevztahovalo na všechny recyklační technologie.

 

Nařízení (EU) 2022/1616 nahrazuje předchozí nařízení (ES) č. 282/2008 o recyklaci plastů. Hlavním cílem  nařízení je zajistit bezpečnost potravin v obalech vyrobených z recyklovaných plastů. Nové nařízení se vztahuje na všechny typy recyklovaných plastů a recyklačních technologií, včetně mechanické recyklace PET, recyklace z výrobkových smyček, které jsou v uzavřeném a kontrolovaném řetězci, použití recyklovaných plastů za funkční bariérou a forem chemické recyklace. Nová pravidla se vztahují na nové recyklační technologie a posuzování recyklačních procesů. Zavádí také unijní registr technologií, recyklátorů, recyklačních procesů, recyklačních systémů a dekontaminačních zařízení. Nařízení vstoupilo v platnost 10. října 2022. Po vstupu v platnost budou platit další nařízení.

 

Od července 2023 je možné uvádět na trh pouze plasty obsahující recyklovaný plast vyrobené vhodnou recyklační technologií, pokud nebudou vyrobeny novým typem technologie a v souladu s kapitolou IV nařízení.

 

Od 10. října 2024 musí být certifikovány systémy zajištění kvality třetích stran, které kontrolují plastový odpad během sběru a předzpracování.

 

Obaly na potraviny s recyklovaným obsahem musí být v souladu s nařízením (EU) č. 10/2011 o plastových materiálech a předmětech. Nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů obsahuje pravidla pro složení těchto plastů, včetně seznamu látek, které prošly posouzením rizik úřadem EFSA nebo jeho předchůdcem a které jsou povoleny pro výrobu plastů. Upravuje také migrační limity některých látek z plastů do potravin. V 16. bodě odůvodnění nařízení (EU) 2022/1616 se výslovně uvádí, že stejná úroveň bezpečnosti by měla být zajištěna i pro recyklované plastové materiály a předměty. Za tímto účelem by měly mít stejné složení jako plasty vyrobené v souladu s nařízením (EU) č. 10/2011 a měly by splňovat omezení a specifikace stanovené v uvedeném nařízení, například migrační limity.


Toto nařízení je důležitým krokem k zajištění, že recyklované plasty používané v potravinářském průmyslu jsou bezpečné a udržitelné, což má pozitivní dopad na zdraví spotřebitelů a životní prostředí.