Téma Udržitelnost je jedním z hlavních témat globálního světa. Nejedná se o žádné prázdné slovo, ale o naprostou nutnou podmínku lidstva k dalšímu žití. Důležitému tématu se SYBA věnuje jak v podobě školení či seminářů, tak i zde v pravidelné rubrice. Dnes jsme se pokusili získat informace na toto téma z pohledu předního dodavatele značkového spotřebního zboží, společnosti Orkla.

 

Orkla Foods Česko a Slovensko je od roku 2018 součástí mezinárodní skupiny Orkla - předního dodavatele značkového spotřebního zboží ve Skandinávii, v Pobaltí, ve střední Evropě a v Indii. V současnosti zaujímá pozici druhého největšího výrobce balených potravin v Česku a čtvrtého na Slovensku. Za společnost Orkla odpovídal Pavel Komůrka, Packaging Innovation – Sustainability Coordinator, Orkla Group Procurement.

 

-          Jaký je váš osobní pohled na udržitelnost?

PK: Udržitelnost byla a je celospolečenským a globálním tématem. V budoucnosti, a možná ne tak daleké, bude význam a náplň významu udržitelnosti nadále narůstat. Tento trend bude mít vzestupnou tendenci a nevyhnutelně se stane jednou z nejvyšších priorit pro lidstvo jako takové, ve smyslu jeho přežití. Proč? Podíváme-li se kolem sebe, již dnes vidíme řadu problému v oblasti životního prostředí a jejich řešení tak, abychom zajistili udržení naší životní úrovně, nadále ji rozvíjeli, abychom mohli naše vymoženosti spravedlivě sdílet a nežili na úkor někoho jiného nebo dokonce neodkládali řešení takovýchto problémů v čase, adresující je budoucím generacím.

Pokud si tuto základní myšlenku uvědomíme, můžeme ji snadno aplikovat do našeho běžného pracovního, ale i soukromého života. Takovéto uvědomění se stává i podstatou pojmu zodpovědná firma či podnikání.

 

-          Jaké body v rámci problematiky Udržitelnosti vaše firma v současnosti řeší nebo má v úmyslu řešit?

PK: Firma Orkla, jako zodpovědná firma, si uvědomuje možné dopady svých činností na životní prostředí. Je naším zájmem negativní dopady eliminovat nebo alespoň minimalizovat. K tomu jsme zavázáni svou firemní strategií, v rámci které máme nastaveny vnitropodnikové cíle. Konkrétně v oblasti obalů je naše strategie založena na podporu cirkularity , využívání obnovitelných zdrojů, recyklace a minimalizace obtížně recyklovatelných obalových materiálů.

 

-          Můžete uvést některé konkrétní vaše řešení, na kterém lze udržitelnost demonstrovat?

PK: Dá se zde zmínit zapojení Orkly do řady Evropských iniciativ a projektů, jako je například CPA (Circular plastic alliance) Evropské komise, projekt HolyGrail či konkrétní aplikace plastů z obnovitelných zdrojů v některých obalech (Švédsko, Dánsko, Norsko). V ČR pracujeme na uvedení revolučního řešení bariérových papírových flexibilních obalů jako plně recyklovatelná náhrada za plastové flexibilní obaly pro některé výrobkové kategorie. Dalším projektem v ČR je přechod na monomateriálové obalové struktury - a to opět jako možná alternativa k, v současnosti používaným, multimateriálovým kompozicím. Tímto také vytváříme předpoklady pro opětovné materiálové využití po recyklaci takovýchto obalů.

 

-          Co by pomohlo (legislativně, sociálně apod.) k lepšímu pochopení a realizaci udržitelnosti v praxi?

PK: Určitě další osvěta a vzdělávání koncových spotřebitelů našich výrobků.

 

Za velmi zajímavé a zároveň podnětně srozumitelné odpovědi děkujeme, a protože máme jen den do vánoc, přejeme zároveň jejich klidné a krásné prožití a zároveň hodně úspěchů a invence v novém roce 2021!