Cíle opětovného použití materiálů se opírají především o zdroje na bázi fosilních zdrojů a neberou příliš ohled na obnovitelné materiály. FEFCO (Evropská federace výrobců vlnitých lepenek) vydalo v únoru letošního roku zprávu, ve které podporuje záměr Evropské komise „snížit negativní dopady na životní prostředí obalů a obalových odpadů a zároveň zlepšit fungování vnitřního trhu“ v souladu s nařízeními o Obalech a odpadech z obalů.

 

Cílem akčního plánu pro ekonomiku je „zajistit, aby obaly na trhu EU do roku 2030 byly znovu použitelné nebo recyklovatelné a zároveň ekonomicky životaschopné“. Některé z cílů opětovného použití v návrhu však tyto cíle spíše podkopávají a vzbuzují obavy o budoucnost udržitelného a cirkulárního systému obalového cyklu.

Opětovné použití není vždy tou nejlepší ekologickou možností ve srovnání se stávajícími recyklovatelnými obaly a nerealistické cíle opětovného použití často spíše „vydláždí“ cestu směrem k plastům. Vzestupná výroba plastů a produkce nerecyklovatelného plastového odpadu zvyšuje závislost na fosilních zdrojích.

FEFCO by rádo zdůraznilo následující klíčové otázky, které je třeba zvážit v souvislosti s PPWR:

 

➢ Opětovné použití a recyklace by měly být doplňkovými opatřeními.

➢ Cíle opětovného použití by měly být realistické a pozitivní pro životní prostředí, společnost a ekonomiku.

➢ Znovu použitelné obaly, u kterých se předpokládá, že budou po skončení životnosti recyklovány, by neměly obsahovat těžké kovy nebo jiné nebezpečné látky.

➢ Legislativa by měla podporovat stávající a dobře fungující recyklační systémy.

➢ Preferovány by měly být recyklovatelné a recyklovatelné obaly pocházející z obnovitelných zdrojů

 

Generální ředitelka FEFCO Eleni Despotou uvedla, že „cíle opětovného použití by měly být stanoveny pouze tam, kde jsou technicky proveditelné, ekonomicky životaschopné a jsou prokazatelně přínosné pro životní prostředí.“ Vlnitá lepenka je nejvíce recyklovaný papír. Lepenka v EU dosahuje míry recyklace více než 90 % , průmysl vlnité lepenky tak nastavil udržitelný příklad v odvětví obalů a bude se i nadále snažit přispívat k oběhovému hospodářství.